ІШКІ ҮЙІНДІЛЕРДЕГІ БЕРІКТІК ӨЛШЕМІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ БЕТКЕЙЛЕР ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕПТІК СЫЗБАЛАРЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ